DNSE Detail Stock FOC

UPCOM: CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT

Xuất bản

logo

FOC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,343 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

134 tỷ

Doanh thu

652 tỷ

14.60%

7,283.94

0

0.40

-69.21%

18.13%

15.16%

44.85%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Viễn thông FPT

45.21%

CTCP FPT

19.09%

CTCP Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ Thông tin Vi Na

4.65%

Lê Thế Hùng

0.71%

Khác

30.34%

Tin tức & Sự kiện