Tin tức & sự kiện

14/12/2022

FRC: Tổng công ty Vận tải thủy-CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 569,235 CP

13/12/2022

FRC: Phạm Mỹ Hoa không còn là cổ đông lớn

07/12/2022

FRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Mỹ Hoa

05/12/2022

FRC: Nguyễn Văn Mạnh không còn là cổ đông lớn

02/12/2022

FRC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022

21/11/2022

FRC: Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 569,235 CP

28/09/2022

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đăng ký bán 4,300 CP

30/08/2022

FRC: Đặng Công Quang - Phó Giám đốc - đăng ký bán 3,500 CP

27/07/2022

FRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đàu từ ngày 01/8/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

FRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/07/2022

FRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

08/07/2022

FRC: TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

08/07/2022

FRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

28/06/2022

FRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

15/06/2022

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đăng ký bán 4,300 CP

01/06/2022

FRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 – kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

04/05/2022

FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022