Tin tức & sự kiện

28/09/2022

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đăng ký bán 4,300 CP

30/08/2022

FRC: Đặng Công Quang - Phó Giám đốc - đăng ký bán 3,500 CP

28/07/2022

FRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đàu từ ngày 01/8/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

FRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/07/2022

FRC: TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

08/07/2022

FRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

28/06/2022

FRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

15/06/2022

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đăng ký bán 4,300 CP

01/06/2022

FRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 – kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

04/05/2022

FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

FRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

25/04/2022

FRC: Báo cáo thường niên 2021

25/04/2022

FRC: TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022

09/02/2022

FRC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

FRC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

14/12/2021

FRC: CBTT ký hợp đồng kiểm toán

04/08/2021

FRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021