DNSE Detail Stock FRC

UPCOM: CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

FRC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

70.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.37 tỷ

Doanh thu

150 tỷ

1.27%

122.02

0

-0.23

0%

0.33%

0.19%

19.45%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đông Thị Thắm

65.06%

Tổng công ty Vận tải Thủy - CTCP

18.97%

Nguyễn Văn Mạnh

5.93%

Khác

10.04%

Tin tức & Sự kiện