Tin tức & sự kiện

21/09/2022

FSO: CBTT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2022

11/07/2022

FSO: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

25/04/2022

FSO: Thay đổi nhân sự

25/04/2022

FSO: Thay đổi nhân sự

25/04/2022

FSO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

FSO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

FSO: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

FSO: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FSO của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam, cơ sở 2: thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/03/2022

FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

FSO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

FSO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/08/2021

FSO: CBTT ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho BCTC năm 2021

27/08/2021

FSO: Công bố thông tin ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021

04/08/2021

FSO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

11/06/2021

FSO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/05/2021

FSO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FSO của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 31/05/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam – cơ sở 2, thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/04/2021

FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/04/2021

FSO: Báo cáo thường niên 2020