DNSE Detail Stock FSO

UPCOM: CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Đóng tàu, thuyền

logo

FSO

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

33.19 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.83 tỷ

Doanh thu

14.74 tỷ

1.43%

-147.68

0

-0.38

0%

-1.48%

-1.41%

27.95%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

62.37%

Nguyễn Đức Lâm

2.93%

Đặng Quang Hoàn

1.74%

Khác

32.96%

Tin tức & Sự kiện