Tin tức & sự kiện

27/09/2022

FTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/09/2022

FTI: Thông báo về việc đưa cổ phiếu FTI ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

16/09/2022

FTI: Đính chính thay đổi công bố thông tin Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT.2022

14/09/2022

FTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/09/2022

FTI: Bổ nhiệm Ông Hồ Văn Tuấn đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

12/09/2022

FTI: Thay đổi nhân sự

12/09/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

FTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/08/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

FTI: Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt là người được ủy quyền công bố thông tin

10/08/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

FTI: Hạn chế giao dịch trên HTGD Upcom đối với cổ phiếu của CTCP Công nghệ -Thương mại Hữu nghị -FTI

22/07/2022

FTI: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/07/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

FTI: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021