Tin tức & sự kiện

10/08/2023

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/07/2023

FTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

FTI: Bổ nhiệm Bà Ngô Hồ Kiều Trang đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị Công ty từ 21/07/2023

14/07/2023

FTI: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

FTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/06/2023

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/06/2023

FTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 FTI - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

19/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:
3. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty Liên doanh Vikotrade.
4. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.
5. Báo cáo về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.
6. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán).
          - Nội dung họp: 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội; chi trả cổ tức năm 2022.
8. Báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và BKS.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
10. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/06/2023

18/04/2023

FTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2023

FTI: Báo cáo thường niên 2022

10/04/2023

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/03/2023

FTI: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

27/03/2023

FTI: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/03/2023

FTI: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

FTI: Thay đổi người công bố thông tin

20/03/2023

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/03/2023

FTI: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN

27/02/2023

FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị