DNSE Detail Stock FTI

UPCOM: CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị

Bất động sản dân cư

logo

FTI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14.57 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

94.34 tỷ

Doanh thu

7.47 tỷ

0.00%

23,957.60

0

0

0%

121.61%

109.25%

100.00%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

87.39%

Khác

12.61%

Tin tức & Sự kiện