Tin tức & sự kiện

12/09/2022

GDW: Thay đổi nhân sự

16/08/2022

GDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

GDW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/06/2022

GDW: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Gia Định, địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM từ ngày 20/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

02/06/2022

GDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/05/2022

GDW: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền sở hữu cổ phiếu (trả cổ tức)

19/05/2022

GDW chốt quyền chia cổ tức 2021 bằng tiền

Ngày 31/05/2022, CTCP Cấp nước Gia Định (HNX: GDW) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2021.

18/05/2022

GDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (chi trả cổ tức 2021)

27/04/2022

GDW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/04/2022

GDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/04/2022

GDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

GDW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2021 và tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển nhiệm kỳ (2022-2027);
          - Nội dung họp: + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Trình thù lao năm 2022 đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
+ Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2022-2027)
(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 03/03/2022).

17/02/2022

GDW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/02/2022

GDW: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu

31/01/2022

GDW: Thay đổi nhân sự

29/01/2022

GDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

GDW: Công bố thông tin giá nước 2021