Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 GDW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 26 tỷ đồng.

02/11/2023

Một doanh nghiệp ngành nước báo lãi tăng 129%, vượt 61% kế hoạch năm

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 GDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,24 tỷ đồng, giảm 43,61% so với cùng kỳ.

07/09/2023

GDW: Nghị quyết đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

28/08/2023

GDW: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến bằng văn bản

16/08/2023

GDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

GDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8/2023
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Cấp Nước Gia Định - 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Gia Định - địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/08/2023

Trả cổ tức bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8/2023
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Cấp Nước Gia Định - 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Gia Định - địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/07/2023

GDW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

27/07/2023

GDW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

27/07/2023

GDW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền)

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 GDW - Lợi nhuận Quý 2 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 23,17 tỷ đồng.

18/07/2023

Doanh nghiệp cấp nước nhộn nhịp chia cổ tức tiền mặt, cao nhất lên tới 36%

21/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1200 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1200 đồng/CP

15/06/2023

GDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2023

Cấp nước Gia Định dự kiến chi 11,4 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022