Tin tức & sự kiện

19/01/2023

GH3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/10/2022

GH3: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 417 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GH3 của CTCP Công trình Giao thông Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 417 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 06/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

24/08/2022

GH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/08/2022

GH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

GH3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

GH3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

GH3: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

GH3: Báo cáo tài chính năm 2021

14/04/2022

GH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

GH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GH3 của CTCP Công trình Giao thông Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12/03/2022

GH3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

GH3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/10/2021

GH3: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

01/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GH3 của CTCP Công trình Giao thông Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội bắt đầu từ ngày 08/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

23/08/2021

GH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/08/2021

GH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2021

Giao dịch lần đầu - 11,500,000 CP

28/07/2021

GH3: Bản công bố thông tin của CTCP Công trình Giao thông Hà Nội (GH3)