Tin tức & sự kiện

19/09/2022

GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

17/08/2022

GHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

GHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

GHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đăng ký bán 32,300 CP

15/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ từ ngày 28/07/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ từ ngày 28/07/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

GHC: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

12/07/2022

GHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/07/2022

Cổ đông GHC sắp nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/07/2022.

08/07/2022

GHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2022

GHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

GHC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

06/07/2022

GHC: Nghị quyết Hội đòng quản trị

11/05/2022

GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đã bán 30,000 CP

11/05/2022

GHC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

10/05/2022

GHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

GHC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

GHC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đăng ký bán 62,300 CP