Tin tức & sự kiện

29/08/2022

GLT: Thay đổi nhân sự

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/07/2022

GLT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/07/2022

GLT: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

GLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

GLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/07/2022

GLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

GLT: Cbtt Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

07/07/2022

GLT: Báo cáo thường niên 2021

04/07/2022

GLT: Thay đổi nhân sự

01/07/2022

GLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

GLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

GLT: Giải trình chênh lệch LNST TNDN trên báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất

21/06/2022

GLT: Báo cáo tài chính năm 2021

21/06/2022

GLT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

10/06/2022

GLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

GLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: từ 13h30 – 17h, ngày 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ Thông báo sau cho các cổ đông.

13/05/2022

GLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

GLT: Báo cáo tài chính quý 4/2021