Tin tức & sự kiện

26/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAD của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

18/08/2022

HAD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

HAD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

HAD: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

25/07/2022

HAD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

HAD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

HAD: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2022

28/04/2022

HAD: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

HAD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

HAD: Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS

20/04/2022

HAD: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

08/04/2022

HAD: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

HAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

HAD: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAD của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 25/04/2022. Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022 và mức cổ tức dự kiến năm 2022;
+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và mức tiền thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

17/03/2022

HAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

HAD: Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

HAD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

HAD: Báo cáo tài chính quý 4/2021