Tin tức & sự kiện

03/11/2022

HAF: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

02/11/2022

HAF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/09/2022

HAF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

HAF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

HAF: Bổ nhiệm Bà Ngô Lan Hương giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty

01/08/2022

HAF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/08/2022

HAF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HAF: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

HAF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

HAF: CBTT đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/06/2022

HAF: Công bố thông tin đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/05/2022

HAF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

HAF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/05/2022

HAF: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

04/05/2022

HAF: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/05/2022

HAF: Đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Tiến Thành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

01/05/2022

HAF: Đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Tiến Thành - Thành viên HĐQT Công ty

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 05/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về địa điểm trong Thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);

18/04/2022

HAF: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

HAF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022