Tin tức & sự kiện

16/08/2022

HAT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

HAT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

HAT: CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

30/06/2022

HAT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh đảm nhận chức vụ Giám Đốc Công ty từ 01/07/2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2022

HAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/05/2022

HAT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền năm 2021

20/05/2022

HAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

HAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HAT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

11/04/2022

HAT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

HAT: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời gửi tới cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Phòng họp Công ty – 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lơi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua ký hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

14/03/2022

HAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

HAT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ năm 2022

04/03/2022

HAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/02/2022

HAT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Giải pháp Công nghệ Ulatech

10/02/2022

HAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/01/2022

HAT: Báo cáo tài chính quý 4/2021

01/01/2022

HAT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Giải pháp Công nghệ Ulatech