Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HBH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 HBH - Lợi nhuận tăng 7,01% trong 2022.

18/01/2023

HBH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/10/2022

HBH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

HBH: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

16/08/2022

HBH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

HBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HBH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

HBH: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

23/05/2022

HBH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

HBH: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

09/05/2022

HBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

HBH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

HBH: Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 1)

19/04/2022

HBH: Tài liệu bổ sung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 1)

14/04/2022

HBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

HBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBH của CTCP Habeco - Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại giấy mời họp Đại hội cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau.

16/03/2022

HBH: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

HBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022