Tin tức & sự kiện

17/01/2023

HDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

HDW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 770 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10,0209%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 100.209 đồng). Việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020 đảm bảo nguyên tắc làm tròn xuống tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận. Số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng. Trong đó:
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 7,7%/cổ phiếu
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020: 2,3209%/CP
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/09/2022 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký), xin vui lòng gửi trước ngày 30/09/2022 tại phòng Tài chính Kế toán.
Mẫu Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2022 bằng hình thức chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được đăng trên website: www.hdwaco.com.vn
Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 232.09 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10,0209%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 100.209 đồng). Việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020 đảm bảo nguyên tắc làm tròn xuống tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận. Số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng. Trong đó:
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 7,7%/cổ phiếu
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020: 2,3209%/CP
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/09/2022 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký), xin vui lòng gửi trước ngày 30/09/2022 tại phòng Tài chính Kế toán.
Mẫu Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2022 bằng hình thức chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được đăng trên website: www.hdwaco.com.vn
Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

08/09/2022

HDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/08/2022

HDW sắp chi 319 tỷ đồng trả cổ tức

Ngày 20/09, CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (UPCoM: HDW) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 và cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/09.

23/08/2022

HDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

HDW: Thông báo chốt danh sách Chi trả cổ tức năm 2021 và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018. 2019. 2020 bằng tiền mặt

19/08/2022

HDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

HDW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

HDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

HDW: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương tiếp tục giữ chức vụ Kế Toán Trưởng nhiệm kỳ 2022 - 2027

08/07/2022

HDW: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

08/07/2022

HDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/07/2022

HDW: CBTT thông báo bổ nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

28/06/2022

HDW: Danh sách đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

28/06/2022

HDW: Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

09/06/2022

HDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Từ 08h00 phút thứ 6 ngày 24 tháng 06 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
          - Nội dung họp: + Thông qua định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
          - Nội dung họp: + Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.
Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 14 tháng 06 năm 2022.

03/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Từ 08h00 phút thứ 5 ngày 30 tháng 06 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
          - Nội dung họp: + Thông qua định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
          - Nội dung họp: + Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.
Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 09 tháng 06 năm 2022.