Tin tức & sự kiện

27/09/2022

HEC: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần 1 ngày 22 tháng 9 năm 2022.

22/09/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

HEC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

21/09/2022

HEC: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

20/09/2022

HEC: Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Ngọc Duy trong đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

20/09/2022

HEC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thanh Hương

19/09/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

HEC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:ông Lê Văn Quốc . bà Ngô Thu Hương, ông Nguyễn Duy Hiểu, ông Phạm Minh Trí

31/08/2022

HEC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :ông Lê Văn Quốc . bà Ngô Thu Hương, ông Nguyễn Duy Hiểu, ông Phạm Minh Trí trong đợt chào bán riêng lẻ

31/08/2022

HEC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :ông Lê Văn Quốc . bà Ngô Thu Hương, ông Nguyễn Duy Hiểu, ông Phạm Minh Trí trong đợt chào bán riêng lẻ

26/08/2022

HEC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ngô Thu Hà.

26/08/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

HEC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

26/08/2022

HEC: Báo cáo kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP

25/08/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

HEC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : ông Lê Văn Quốc . bà Ngô Thu Hương . ông Nguyễn Duy Hiểu . ông Phạm Minh Trí

23/08/2022

HEC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Bà Ngô Thu Hà

22/08/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

HEC: Báo cáo kết quản giao dịch cua người nội bộ: Lê Minh Ưng & Nguyễn Tiến Đạt & Nguyễn Đức Chiến