Tin tức & sự kiện

19/12/2022

HEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2022

HEP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 879 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEP của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,79%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 879 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; địa chỉ số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204;205); Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 28 tháng 06 năm 2022, xuất trình giấy chứng nhận (chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/06/2022

HEP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

HEP: THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHIA CỔ TỨC 2021

25/05/2022

HEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

HEP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

HEP: BẢN DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN 2022

11/05/2022

HEP: Bản dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

HEP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEP của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 19/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3 số 46 đường Trần Phú – phường Phước Vĩnh – thành phố Huế (Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/04/2022

HEP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

HEP: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐTN NĂM 2022

14/04/2022

HEP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

HEP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thay thế Thông báo số 220/2022/TB-MTDT ngày 22/3/2022

29/03/2022

HEP: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

HEP: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

HEP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

21/02/2022

HEP: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 39,800 CP

09/02/2022

HEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021