Tin tức & sự kiện

19/07/2023

HEP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

HEP: Thay đổi nhân sự

29/06/2023

HEP: Thay đổi nhân sự

15/06/2023

HEP: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023

16/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 960 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEP của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 960 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, địa chỉ số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204;205); Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 16 tháng 06 năm 2023, xuất trình giấy chứng nhận (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.năm 2022

16/05/2023

HEP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2023

HEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2023

HEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

HEP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

HEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

HEP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 HEP - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng, tăng 9,09% so với cùng kỳ.

04/04/2023

HEP: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

HEP: Báo cáo tài chính năm 2022

03/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEP của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tầng 3 số 46 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế (Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/05/2023

31/03/2023

HEP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/03/2023

HEP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/02/2023

Kiến nghị kiểm điểm Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế

08/02/2023

HEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

HEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị