DNSE Detail Stock HEP

UPCOM: CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Xử lý nước thải

logo

HEP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

90.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.47 tỷ

Doanh thu

293 tỷ

24.23%

2,079.09

0

0.89

0%

2.11%

1.96%

15.16%

0%

30%

8.52%

10.39%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế

51%

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế

11.76%

Nguyễn Hồng Sơn

5.98%

Dương Thị Huệ

5.83%

Khác

25.43%

Tin tức & Sự kiện