Tin tức & sự kiện

19/08/2022

HEV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

HEV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

HEV: Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

27/06/2022

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

HEV: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

HEV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

HEV: Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026)

07/04/2022

HEV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

HEV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/03/2022

HEV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt đông năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026;
+ Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng hợp Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề - Tầng 2 – 73 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt đông năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026;
+ Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng hợp Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề - Tầng 2 – 73 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

21/02/2022

HEV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

18/02/2022

HEV: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

HEV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

16/02/2022

HEV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

16/02/2022

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

HEV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021