DNSE Detail Stock HEV

HNX: CTCP Sách Đại học Dạy nghề

Xuất bản

logo

HEV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

30.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.95 tỷ

Doanh thu

15.35 tỷ

0.34%

-1,948.08

0

-0.40

0%

-13.65%

-12.56%

21.07%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

21.73%

Trần Thị Thu Hằng

15.3%

Đặng Trần Bảo Tín

10.3%

Phạm Lê Tú Uyên

10.2%

Khác

42.47%

Tin tức & Sự kiện