Tin tức & sự kiện

09/08/2022

HFB: Quy chế Công bố thông tin

19/07/2022

HFB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

HFB: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HFB

28/06/2022

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 08h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 20/06/2022, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2022

HFB: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty

25/05/2022

HFB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/05/2022

HFB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2022

HFB: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt

16/05/2022

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

HFB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

HFB: Báo cáo thường niên 2021

26/03/2022

HFB: Báo cáo tài chính năm 2021

26/03/2022

HFB: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/03/2022

HFB: Báo cáo tài chính tổng hợp 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Công trình Cầu phà Tp.HCM
451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

09/02/2022

HFB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/01/2022

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/01/2022

HFB: Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

06/01/2022

HFB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021