DNSE Detail Stock HFB

UPCOM: CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng cầu đường

logo

HFB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

100 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.78 tỷ

Doanh thu

461 tỷ

1.98%

964.69

0

-1.81

0%

8.56%

2.06%

7.64%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh

40%

Hoàng Mạnh Hào

11.07%

Huỳnh Bá Lân

10.59%

Lê Hữu Châu

9.73%

Khác

28.61%

Tin tức & Sự kiện