Tin tức & sự kiện

04/10/2022

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

HFC: HFC công bố việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV

01/08/2022

HFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HFC: Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc là người được ủy quyền công bố thông tin

10/05/2022

HFC: Nghị Quyết của HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và Thành viên BKS

10/05/2022

HFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

HFC: Báo cáo kết quả giao dịch - Nguyễn Sĩ Thọ

05/05/2022

HFC: Nguyễn Phi Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 861,188 CP

28/04/2022

HFC: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Hậu

28/04/2022

HFC: Công bố NQ HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/04/2022

HFC: Nguyễn Trọng Hậu - đã bán 782,339 CP

25/04/2022

HFC: HFC_Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi bổ sung chương trình và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

HFC: HFC_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

HFC: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

25/04/2022

HFC: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

HFC: Nguyễn Sĩ Thọ - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 78,849 CP

19/04/2022

HFC: Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 782,339 CP

19/04/2022

HFC: Nguyễn Phi Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 950,000 CP

14/04/2022

HFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông