Tin tức & sự kiện

13/10/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,000,000 CP

13/10/2023

HFC: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch

07/09/2023

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/09/2023

Hai lãnh đạo chủ chốt HFC đồng loạt mua cổ phiếu

Hai lãnh đạo chủ chốt của CTCP Xăng dầu HFC (UPCoM: HFC) gồm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc mới đây hoàn tất mua vào tổng cộng 2 triệu cp thông qua đợt chào bán riêng lẻ, trong đó một lãnh đạo là Thành viên HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UPCOM: BLN).

31/08/2023

HFC: Báo cáo kết quả giao dịch

29/08/2023

HFC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

29/08/2023

HFC: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23/08/2023

HFC: Nguyễn Thị Tuyết - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 373,924 CP

22/08/2023

HFC: Thông báo giao dịch cổ phiếu

18/08/2023

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2023

HFC: Nguyễn Thị Tuyết - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 380,000 CP

29/07/2023

HFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/05/2023

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2023

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2023

HFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

HFC: Thay đổi nhân sự

27/04/2023

HFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2023

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 HFC - Một năm đi lùi, công ty lỗ 12 tỷ đồng.

12/04/2023

HFC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022