Tin tức & sự kiện

31/08/2022

HFC: HFC công bố việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV

10/05/2022

HFC: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

HFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

HFC: Báo cáo kết quả giao dịch - Nguyễn Sĩ Thọ

05/05/2022

HFC: Nguyễn Phi Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 861,188 CP

28/04/2022

HFC: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

HFC: HFC_Công bố NQ HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/04/2022

HFC: Nguyễn Trọng Hậu - đã bán 782,339 CP

26/04/2022

HFC: HFC_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

HFC: HFC_ Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

25/04/2022

HFC: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

HFC: Nguyễn Sĩ Thọ - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 78,849 CP

19/04/2022

HFC: Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 782,339 CP

19/04/2022

HFC: Nguyễn Phi Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 950,000 CP

14/04/2022

HFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

HFC: Giải trình về việc ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021

07/04/2022

HFC: Báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

HFC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFC của CTCP xăng dầu HFC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến đại hội được tổ chức vào Thứ sáu, ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.