DNSE Detail Stock HFC

UPCOM: CTCP Xăng dầu HFC

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

HFC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

64.25 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.04 tỷ

Doanh thu

2,005 tỷ

0.44%

298.44

0

-0.11

0%

4.10%

0.93%

4.17%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Doãn Đức Liêm

9.81%

Nguyễn Hữu Yên

9.81%

Công ty Xăng dầu Khu vực I

9.33%

Nguyễn Phi Thái

9.12%

Khác

61.93%

Tin tức & Sự kiện