Tin tức & sự kiện

02/02/2023

Giao dịch bổ sung - 1,953,986 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:


30/01/2023

HHP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 so với quý 4/2021

27/01/2023

HHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

HHP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

11/01/2023

HHP: Thông báo nhận được quyết định của HOSE về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu HHP

11/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,953,986 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

10/01/2023

HHP: Quyết định thay đổi niêm yết

06/01/2023

HHP: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 4)

23/12/2022

HHP: Công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23/12/2022

HHP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phụ lục điều lệ sửa đổi bổ sung

16/12/2022

HHP: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

16/12/2022

HHP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP) như sau:

23/11/2022

Giao dịch bổ sung - 9,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP) như sau:


17/11/2022

HHP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

10/11/2022

HHP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

10/11/2022

HHP: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHP

09/11/2022

HHP: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

28/10/2022

HHP: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

HHP: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022