DNSE Detail Stock HHP

HOSE: CTCP HHP Global

Sản phẩm làm từ giấy

logo

HHP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

874 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

17.13 tỷ

Doanh thu

1,283 tỷ

26.46%

197.89

0

0.95

0%

2.64%

1.16%

4.85%

120.30%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thị Thu Phương

9.95%

Nguyễn Thị Thu Thủy

8.27%

Wardhaven Vietnam Fund

4.34%

Nguyễn Trung Thành

3.47%

Khác

73.97%

Tin tức & Sự kiện