Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HHR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/10/2022

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

HHR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHR của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, số 481/73, đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

29/04/2022

HHR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

HHR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

HHR: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

19/04/2022

HHR: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

HHR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHR của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 4/2022 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

07/03/2022

HHR: Báo cáo tài chính năm 2021

02/03/2022

HHR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/01/2022

HHR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/07/2021

HHR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHR của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, số 481/73, đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;