Tin tức & sự kiện

02/09/2023

Tăng tốc thi công dự án cải tạo 7 ga đường sắt phía Bắc

17/08/2023

Trình phương án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

29/07/2023

HHR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHR của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

04/05/2023

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 5

04/05/2023

HHR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2023

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/04/2023

HHR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/04/2023

HHR: Báo cáo thường niên 2022

12/04/2023

HHR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2023

HHR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2023

HHR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2023

BCTC 2022 HHR - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

24/02/2023

HHR: Báo cáo tài chính năm 2022

20/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHR của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

17/02/2023

HHR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/02/2023

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2023

HHR: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

HHR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/10/2022

HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị