DNSE Detail Stock HHR

UPCOM: CTCP Đường sắt Hà Hải

Xây dựng cầu đường

logo

HHR

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

0 tỷ

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

51%

Nguyễn Quốc Vượng

7.92%

Nguyễn Thị Thu Hương

7.4%

Nguyễn Quang Long

5.73%

Khác

27.95%

Tin tức & Sự kiện