Tin tức & sự kiện

03/08/2022

HJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

HJC: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty Kiểm toán trên BCTC soát xét giữa niên độ năm 2022

03/08/2022

HJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

HJC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/04/2022

HJC: Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

29/04/2022

HJC: Báo cáo đánh giá QLKD của HĐQT năm 2021

29/04/2022

HJC: Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2022

29/04/2022

HJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

HJC: Thể lệ bầu thành viên HĐQT công ty

21/04/2022

HJC: V/v cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Hòa Việt

18/04/2022

HJC: Tài liệu có liên quan tới Đại hội đồng Cổ đông

07/04/2022

HJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/04/2022

HJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

HJC: V/v công bố thông tin cập nhật mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

28/03/2022

HJC: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJC của CTCP Hòa Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ có thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Hòa Việt, khu phố 08, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Thông qua tờ trình các nội dung trình Đại hội;
+ Một số nội dung khác;
+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
          - Nội dung họp: (Thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhật trên website: http://hoavietjsc.com)

17/03/2022

HJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

HJC: Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Hòa Việt

05/03/2022

HJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị