Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 HJC - Lợi nhuận giảm 52,94% trong năm 2022.

01/02/2023

HJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

HJC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

03/01/2023

HJC: Công bố điều chỉnh BCTC năm 2021 theo thông báo của kiểm toán nhà nước

24/10/2022

HJC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

02/08/2022

HJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

HJC: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty Kiểm toán trên BCTC soát xét giữa niên độ năm 2022

02/08/2022

HJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HJC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

HJC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/05/2022

HJC: Báo cáo tài chính Quý 1/ 2022 Văn phòng công ty

01/05/2022

HJC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

HJC: Báo cáo đánh giá quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2021

29/04/2022

HJC: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

29/04/2022

HJC: Báo cáo đánh giá QLKD của HĐQT năm 2021

29/04/2022

HJC: Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

29/04/2022

HJC: Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2022

29/04/2022

HJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

HJC: Thể lệ bầu thành viên HĐQT công ty