DNSE Detail Stock HJC

UPCOM: CTCP Hòa Việt

Thuốc lá

logo

HJC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

73.26 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.85 tỷ

Doanh thu

620 tỷ

13.34%

688.81

0

0.26

-127.00%

5.28%

3.71%

10.66%

31.55%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

76.08%

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

6.53%

Khác

17.39%

Tin tức & Sự kiện