Tin tức & sự kiện

22/09/2022

HLC: Thay đổi nhân sự

10/08/2022

HLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

HLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HLC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLC của CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 22/07/2022 kèm theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước (chứng từ hợp lệ).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/07/2022

HLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2022

HLC: Thay đổi nhân sự

04/07/2022

HLC: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

04/07/2022

HLC: Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

23/06/2022

HLC: THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

28/05/2022

HLC: CBTT v/v: Ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

29/04/2022

HLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

HLC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

HLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLC của CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Mức thù lao thanh toán năm 2021; dự kiến mức thù lao năm 2022; tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2021, kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chấp thuận thành viên Ban kiểm soát được thay thế;
+ Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
+ Kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo có tối thiểu một thành viên độc lập Hội đồng quản trị (miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị);
          - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2021;
+ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
+ Đề xuất và kiến nghị đại hội phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

26/01/2022

HLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

HLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/01/2022

HLC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/01/2022

HLC: THÔNG BÁO "về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022"