Tin tức & sự kiện

26/09/2022

HND: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

23/09/2022

HND: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

06/09/2022

HND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

HND: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HND của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, địa chỉ: thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/08/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/07/2022

Nhiệt điện Hải Phòng: Chi phí giảm, lãi ròng quý 2 tăng 49%

Trong quý 2/2022, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) ghi nhận lãi ròng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, mặc dù doanh thu thuần gần như đi ngang.

14/07/2022

HND: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

HND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2022

HND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

HND: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

08/07/2022

HND: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

08/07/2022

HND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

HND: CBTT thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

29/06/2022

HND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

HND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

HND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

HND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

HND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2022

HND: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2002

25/05/2022

HND: Nghị quyết Hội đồng quản trị