DNSE Detail Stock HND

UPCOM: CTCP Nhiệt điện Hải Phòng

Sản xuất và phân phối điện

logo

HND

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7,650 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

586 tỷ

Doanh thu

11,660 tỷ

8.59%

1,172.00

0

0.23

0%

9.61%

7.29%

6.90%

7.03%

10%

2.86%

4.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Phát điện 2

51%

CTCP Nhiệt điện Phả Lại

25.97%

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

9%

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

7.21%

Khác

6.82%

Tin tức & Sự kiện