Tin tức & sự kiện

17/01/2023

HNI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/12/2022

HNI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/12/2022

HNI: CBTT Hợp Đồng Kiểm Toán 2022

21/11/2022

Giao dịch bổ sung - 11,888,900 CP

15/11/2022

HNI: Dương Thanh Tùng - Thành viên BKS - đã bán 240,000 CP

14/11/2022

HNI: Ngày 21/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

14/11/2022

HNI: Nguyễn Thùy Dương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 100,000 CP

31/10/2022

HNI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,888,900 CP

24/10/2022

HNI: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 11,888,900 cổ phiếu

17/10/2022

HNI: Nguyễn Thùy Dương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

11/10/2022

HNI: Dương Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 240,000 CP

22/09/2022

HNI: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

22/09/2022

HNI: CBTT thay đổi số lương cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14/09/2022

HNI: Công bố thông tin về tỉ lệ sở hữu nước ngoài

13/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNI của CTCP May Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: không có, do không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận (155/1*1) = 155 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị, số 636 - 638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

HNI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

06/09/2022

HNI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

HNI: Công bố thông tin thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

06/09/2022

HNI: CBTT thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu