Tin tức & sự kiện

22/09/2022

HNI: CBTT thay đổi số lương cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14/09/2022

HNI: Công bố thông tin về tỉ lệ sở hữu nước ngoài

13/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNI của CTCP May Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: không có, do không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận (155/1*1) = 155 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị, số 636 - 638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

HNI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

06/09/2022

HNI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

HNI: CBTT thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

26/07/2022

HNI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

HNI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNI của CTCP May Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Ms Tươi: Thủ quỹ. Địa chỉ: 636-638 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP. HCM (vào lúc 13h30 đến 16h các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2022; người sở hữu xuất trình Giấy chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức. Hoặc Cổ đông đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2022

HNI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

HNI: Thay đổi nhân sự

23/05/2022

HNI: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đồng (Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

23/05/2022

HNI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đồng (Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

09/05/2022

HNI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNI của CTCP May Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2022 (Nếu thay đổi công ty sẽ thông báo trong thư mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 18 An Dương Vương, Quận 5, Nhà hàng Windsor Plaza Lầu 6 hoặc sẽ thông báo sau nếu địa điểm thay đổi.
          - Nội dung họp: Thông báo sau trong thư mời họp.

22/03/2022

HNI: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

HNI: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

HNI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

HNI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

HNI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021