Tin tức & sự kiện

20/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNM của CTCP Sữa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 22/09/2022 đến 02/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
Công ty sẽ thông báo nội dung xin ý kiến bằng văn bản tới cổ đông và thông báo trên website của công ty: Http://hanoimilk.com.

15/09/2022

HNM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/09/2022

HNM: Công ty TNHH Phát triển sản phẩm mới công nghệ mới không còn là cổ đông lớn

06/09/2022

HNM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

06/09/2022

HNM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

HNM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

HNM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

HNM: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã HNM

28/07/2022

HNM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

HNM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

HNM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/06/2022

HNM: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

29/04/2022

HNM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HNM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

HNM: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

HNM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo kiểm toán năm 2021 so với Báo cáo kiểm toán năm 2020

30/03/2022

HNM: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

HNM: Giải trình công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 so với trước kiểm toán

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNM của CTCP Sữa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 24/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo giấy mời họp tới cổ đông và thông báo trên Website của Công ty: Http://hanoimilk.com
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/03/2022

HNM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022