DNSE Detail Stock HNM

UPCOM: CTCP Sữa Hà Nội

Sản xuất sữa và sản phẩm sữa

logo

HNM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

408 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

29.42 tỷ

Doanh thu

690 tỷ

0.82%

662.71

0

0.72

0%

9.32%

4.79%

16.78%

16.37%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hà Quang Tuấn

31.7%

Hoàng Văn Thuật

24.13%

CTCP Hoàng Mai Xanh

12.5%

Khác

31.67%

Tin tức & Sự kiện