Tin tức & sự kiện

27/01/2023

HNR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 HNR - Hoạt động kinh doanh đang từng bước được cải thiện.

16/01/2023

HNR: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/10/2022

HNR: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

HNR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

HNR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

HNR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

HNR: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

23/05/2022

HNR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

HNR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

HNR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

HNR: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

HNR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

HNR: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tiếp)

01/04/2022

HNR: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

HNR: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tiếp)

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNR của CTCP Rượu và nước giải khát Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

11/03/2022

HNR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

HNR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/03/2022

HNR: Báo cáo thường niên 2021