DNSE Detail Stock HNR

UPCOM: CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Chưng cất và pha chế rượu

logo

HNR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

240 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-9.01 tỷ

Doanh thu

111 tỷ

100.00%

-450.73

0

0

-747.17%

-2.60%

-2.45%

30.04%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

54.29%

Streetcar Investment Holding Pte Ltd

45.57%

Khác

0.14%

Tin tức & Sự kiện