Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HPB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

HPB: Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên HĐQT - đã mua 7,800 CP

15/12/2022

HPB: Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

20/07/2022

HPB: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty

20/07/2022

HPB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/06/2022

HPB: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

HPB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

HPB: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPB của CTCP Bao bì PP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì PP, số 97 đường Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì PP – 97 Đinh Nhu – Niệm Nghĩa – Lê Chân – Hải Phòng, từ ngày 08/04/2022 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

07/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPB của CTCP Bao bì PP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì PP, số 97 đường Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì PP – 97 Đinh Nhu – Niệm Nghĩa – Lê Chân – Hải Phòng, từ ngày 08/04/2022 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/03/2022

HPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

23/02/2022

HPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2022

HPB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/07/2021

HPB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/05/2021

HPB: Thay đổi người công bố thông tin

10/04/2021

HPB: Báo cáo thường niên 2020

31/03/2021

HPB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

21/03/2021

HPB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/03/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPB của CTCP Bao bì PP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì PP, số 97 đường Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020;
+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020;
+ Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/04/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì PP – 97 Đinh Nhu – Niệm Nghĩa – Lê Chân – Hải Phòng, từ ngày 14/04/2021 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPB của CTCP Bao bì PP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì PP, số 97 đường Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020;
+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020;
+ Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/04/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì PP – 97 Đinh Nhu – Niệm Nghĩa – Lê Chân – Hải Phòng, từ ngày 14/04/2021 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.