Tin tức & sự kiện

06/02/2023

HPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

HPH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/10/2022

HPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/10/2022

HPH: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tống Luận giữ chức Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Phạm Hoàng Hưng

07/10/2022

HPH: Bà Nguyễn Thu Hằng là người được ủy quyền công bố thông tin

07/10/2022

HPH: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

02/08/2022

HPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

HPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/07/2022

HPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

Năm 2022, HPH đặt mục tiêu lãi 375 triệu đồng, không chia cổ tức

CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCoM: HPH) dự kiến năm 2022, doanh thu tăng gần 8%, đạt hơn 71 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt hơn 375 triệu đồng, sau năm 2021 lỗ hơn 3.7 tỷ đồng.

30/05/2022

HPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trung tuần tháng 6 năm 2022 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
          - Địa điểm tổ chức họp: Gác 3 – Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Mức thù lao Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

10/05/2022

HPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

HPH: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

HPH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/04/2022 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
          - Địa điểm tổ chức họp: Gác 3 – Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Mức thù lao Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

17/03/2022

HPH: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

HPH đón thêm 2 cổ đông lớn sau khi Đạm Hà Bắc thoái vốn

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB) đã rời ghế cổ đông lớn tại CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCoM: HPH). Ngược lại, 2 cá nhân mua vào tổng cộng hơn 5 triệu cp và trở thành cổ đông lớn.

11/03/2022

HPH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Huy Hiệu