Tin tức & sự kiện

24/08/2022

HPW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

HPW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

HPW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

HPW: Công bố doanh nghiệp ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

HPW: Công bố doanh nghiệp ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

16/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPW của CTCP Cấp nước Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế Toán, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng. Trụ sở: số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/05/2022

HPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2022

HPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

HPW: V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

27/04/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

27/04/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

HPW: Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

HPW: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPW của CTCP Cấp nước Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên Giấy mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên Giấy mời họp.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên Giấy mời họp.

15/03/2022

HPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

HPW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

27/01/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

25/10/2021

HPW: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ)

25/10/2021

HPW: Báo cáo tài chính quý 3/2021