Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 850 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/05/2023

Ngày thực hiện: 26/05/2023