Tin tức & sự kiện

09/01/2023

HSA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/07/2022

HSA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/05/2022

HSA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

09/05/2022

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đã mua 78,371 CP

29/04/2022

HSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSA của Công ty Cổ phần Hestia như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội.

07/04/2022

HSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

HSA: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 240,000 CP

30/03/2022

HSA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đã mua 6,100 CP

23/03/2022

HSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2022

HSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

HSA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/03/2022

HSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/02/2022

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 250,000 CP

24/01/2022

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đã mua 455,337 CP

29/12/2021

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 700,000 CP

29/12/2021

HSA: Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc - đã mua 1,979,065 CP

27/12/2021

HSA: Chu Ngọc Mai không còn là cổ đông lớn