DNSE Detail Stock HSA

UPCOM: CTCP Hestia

Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn

logo

HSA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

260 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.72 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

152.00

0

0.40

0%

0.28%

0.27%

0%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lã Giang Trung

60.74%

Trần Phương Dung

0%

Chu Ngọc Thắng

0%

Nguyễn Thị Phương Nha

0%

Khác

39.26%

Tin tức & Sự kiện