Tin tức & sự kiện

28/09/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2022

HTC: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế Đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (đính kèm Qui chế Đại diện vốn)

28/09/2022

HTC: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

28/09/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTC của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, địa chỉ:25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/09/2022

HTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

HTC: Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức băng tiền đợt I năm 2022

19/08/2022

HTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/08/2022

HTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

HTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

Giao dịch bổ sung - 5,499,993 CP

09/08/2022

HTC: Ngày 15/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 5,499,993 cổ phiếu niêm yết bổ sung

28/07/2022

HTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

HTC: Giấy đăng ký chứng khoán, thay đổi lần 4

20/07/2022

HTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/07/2022

HTC: Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn