Tin tức & sự kiện

16/09/2022

HTE: Quyết định Thông qua chủ trương tái phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty

13/09/2022

HTE: Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 50,000 CP

25/08/2022

HTE: Quyết định Tổ chức thực hiện Công ty TNHH Tradin One

22/08/2022

HTE: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và giải trình lợi nhuận chênh lệch hơn 10% so với BCTC đã soát xét cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021

22/08/2022

HTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

HTE: Hợp đồng kiểm toán năm 2022 của Công ty

27/07/2022

HTE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

HTE: Công ty cổ phần Siêu Thanh - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 450,000 CP

28/06/2022

HTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

HTE: Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT - đã mua 98,920 CP

14/06/2022

HTE: Công ty cổ phần Siêu Thanh - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 450,000 CP

19/05/2022

HTE: Nghị quyết họp HĐQT chấp thuận thông qua việc sang nhượng cổ phiếu Công ty nhiệt điện Quảng Ninh

18/05/2022

HTE: Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

13/05/2022

HTE: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định

10/05/2022

HTE: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

HTE: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

HTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HTE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

HTE: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

HTE: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021