DNSE Detail Stock HTE

UPCOM: CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

HTE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

102 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.98 tỷ

Doanh thu

175 tỷ

0.56%

87.46

0

0.56

-193.92%

0.89%

0.62%

3.82%

0%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

30.92%

Tổng công ty Điện lực miền Nam

8.95%

CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO)

5.96%

Trần Ngọc Thạch

5.26%

Khác

48.91%

Tin tức & Sự kiện