Tin tức & sự kiện

19/09/2022

HTL chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/09/2022.

16/09/2022

HTL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/09/2022

HTL: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

17/08/2022

HTL: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS

20/07/2022

HTL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long như sau:

03/06/2022

HTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu, nhận cấp tín dụng ngoại tệ năm 2022-2023

02/06/2022

HTL: Quyết định của HĐQT về việc ủy quyền các công việc của Chủ tịch HĐQT cho thành viên HĐQT

25/05/2022

HTL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

21/05/2022

HTL: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020

13/05/2022

HTL: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

11/05/2022

HTL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 và giải trình chậm CBTT

10/05/2022

HTL: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát

06/05/2022

HTL: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

04/05/2022

HTL: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

27/04/2022

HTL: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo thường niên năm 2021

23/04/2022

HTL: Nhắc nhở chậm giải trình thông tin chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2021

22/04/2022

HTL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

HTL: Báo cáo thường niên năm 2021

15/04/2022

HTL: Giải trình bổ sung chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020