DNSE Detail Stock HTL

HOSE: CTCP Kỹ thuật và Ôtô Trường Long

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

HTL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

214 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

38.65 tỷ

Doanh thu

618 tỷ

1.43%

3,220.99

0

0.89

-91.08%

16.38%

10.03%

14.39%

24.68%

-

39.84%

50.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lã Văn Trường Sơn

30.88%

Nguyễn Thị Kiều Diễm

25.32%

Chairatchakarn bangkok Company Limited

24.56%

Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản

14%

Khác

5.24%

Tin tức & Sự kiện